-->

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

A képviselőtestület bizottságai

A képviselőtestület a következő bizottságokat hozza létre:

I./ Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

II./ Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

III./ Humán Bizottság


A bizottság tagjai

(1) A bizottságok elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell megválasztani. /Ö. tv. 24.§ (1) bek./

(2) A bizottságok nem képviselő tagjait általában a feladatkör szerint szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezetek, társadalmi szervek és a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárok delegálják, a képviselőtestület a delegált személyeket választja a bizottság tagjaivá. /Ö. tv. 24.§ (2) bek./


Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

ELNÖK: Jeddi József

TITKÁR: Kunváriné Bánkúti Gabriella

TAG: Barnóczky István Sándor

TAG: Koszta Péter János

TAG: Markovicsné Demeter Edina

KÜLSŐ TAG: Horváth Margit

KÜLSŐ TAG: Kepecz Zsolt

KÜLSŐ TAG: Klak Györgyné

KÜLSŐ TAG: Sike Ildikó


Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

ELNÖK: Barnóczky István Sándor

TITKÁR: Koszta Péter János

TAG: Gyurán Ferenc Jánosné

TAG: Jeddi József

KÜLSŐ TAG: Balázs Istvánné

KÜLSŐ TAG: Fehér Tibor

KÜLSŐ TAG: Galambosi Gyula Sándor


Humán Bizottság

ELNÖK: Dr. Ködmönné Dr. Laczkovich Katalin

TITKÁR: Markovicsné Demeter Edina

TAG: Gyurán Ferenc Jánosné

TAG: Kunváriné Bánkúti Gabriella

KÜLSŐ TAG: Bóna Istvánné

KÜLSŐ TAG: Fónagy Istvánné

KÜLSŐ TAG: Tamás István


A bizottságok jogosítványai, főbb feladatai

(1) A bizottság feladatkörében előkészíti a képviselőtestület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselőtestület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselőtestületnek. /Ö. tv. 24.§ (1) bek./

(2) A bizottság feladatkörében ellenőrzi a képviselőtestület hivatalának a képviselőtestület döntéseinek az előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselőtestület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzat érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. /Ö. tv. 27.§/

Az egyes bizottságok főbb feladatait a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.


A bizottságok működése

(1) A bizottságok működésük részletes szabályait a Szabályzatban foglaltak figyelembevételével maguk állapítják meg.

(2) A bizottságok tevékenységüket munkaterv alapján végzik.


Munkatervüknek:

a) összhangban kell lennie a képviselőtestület munkatervével, ezért azokat a képviselőtestület munkatervének elfogadása után kell elkészíteni,

b) tartalmaznia kell a képviselőtestület munkatervéből, határozataiból adódó bizottsági feladatokat,

c) tartalmaznia kell az ülések ütemezését, helyét, idejét, napirendjét. A napirendek előadóit, közreműködő szerveket és személyeket,

d) a tervezett ellenőrzések ütemezését, főbb céljait, a vizsgálandó szervezet, s a vizsgálatban résztvevőket,

e) az albizottság munkájával kapcsolatos bizottsági teendőket.

(1) A bizottság szükség szerint tart ülést. A közösen jelentkező feladatok végrehajtására a bizottságok együttes üléseket is tarthatnak.

(2) A bizottságok ülésein a bizottság elnöke által meghívott személyek vehetnek részt.

(3) A bizottsági ülések napirendi anyagát, amennyiben indokolt, írásban kell elkészíteni, és azt meghívóval együtt az ülést megelőzően, legalább 3 nappal el kell juttatni a meghívottaknak.

(4) A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottsági tagoknak több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevő bizottsági tagok több mint felének az igen szavazta szükséges. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. A kizárt elnököt, illetve bizottsági tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(5) A bizottság üléséről a Polgármesteri Hivatal technikai segítséget nyújtó osztályvezetője gondoskodik a jegyzőkönyv, vagy tömör emlékeztető elkészítéséről, s annak egy példányát 8 napon belül megküldeni a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.

(6) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amikor a bizottság érdemi határozatot hozott.

A bizottságok a ciklus folyamán egy alkalommal beszámolnak a képviselőtestületnek a megválasztásuk óta végzett tevékenységükről. Ennek során jelentést kell adniuk általános tevékenységükről, vizsgálatairól, tapasztalataikról, albizottságuk működéséről, a bizottságok társadalmi szervekkel és intézményekkel, továbbá Polgármesteri Hivatallal kialakított kapcsolatáról.

(1) A Polgármesteri Hivatal osztályvezetői a bizottságok munkájának eredményességét rendszeres tájékoztatással, személyi és tárgyi feltételek biztosításával segítik elő. Ennek keretében kötelesek az érintett bizottságot:

a) rendszeresen tájékoztatni az osztály munkájáról, az időszerű feladatokról, a megjelent legfontosabb szabályokról,

b) munkaterve összeállításában segíteni,

c) a bizottságok ülésein meghívás esetén részt venni, a bizottság által igényelt kérdésekben a felvilágosítást megadni,

d) a bizottság ügyviteli, adminisztratív teendőihez a szükséges technikai, tárgyi feltételeket biztosítani.

(2) A bizottságok munkájához a technikai segítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal osztályai kötelesek ellátni.


Albizottság

(1) A képviselőtestület felhatalmazza bizottságait, albizottságok létrehozására.

(2) Az albizottság tagjait a bizottság választja saját tagjai és más nem önkormányzati szakemberek közül. Albizottság vezetője csak képviselő lehet.

(3) Az albizottság feladatait a bizottság határozza meg. Az albizottság működéséért a létrehozó bizottság a felelős.


Ideiglenes bizottság

(1) A képviselőtestület egyes jelentősebb, időszakos, vagy egyedi feladat elvégzésére ideiglenes bizottságot alakíthat.

(2) Ideiglenes bizottság különösen az alábbi feladatok ellátására alakítható:

a) egyes jelentősebb önkormányzati rendelet, vagy határozat végrehajtásának ellenőrzésére,

b) olyan jelentős képviselőtestületi napirendek előkészítésére, melyek külön széleskörű tájékozódást, összehangolást, vagy vizsgálatot igényelnek.

(3) Az Ideiglenes Bizottság elnökét és tagjait a képviselőtestület választja meg. Megválasztáskor egyben megjelöli az ideiglenes bizottság által elvégzendő konkrét feladatokat is.


A képviselőtestület bizottságai által ellátott feladatok


I. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

1. Ellátja az adósságrendezési bizottság  adósságrendezési eljárással kapcsolatos feladatait és hatásköreit.

2.

a. Az önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves tervezeteit.

b. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulására értékeli az azt előidéző okokat.

c. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és a gazdasági megalapozottságot, ellenőrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését,

d. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését.

e. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról

3. Az önkormányzati közszolgáltatások körében, különösen a következő feladatokkal foglalkozik:

-  településfejlesztés

4. Közreműködik a gazdálkodás szervezésében és a költségvetés kimunkálásában.

5. Ellenőrzést gyakorol a költségvetési átcsoportosítások felett.

6. Közreműködik az önkormányzati gazdasági társaságok, költségvetési intézmények költségvetési előirányzat és bérgazdálkodásának ellenőrzésében.

7. Felkérés alapján részt vesz pénzügyi, gazdasági ellenőrzésekben.

8. Megvitatja és véleményezi az önkormányzat hosszú távú, középtávú és éves fejlesztési tervjavaslatait, ellenőrzi azok teljesítését.

9. Rendszeresen foglalkozik a foglalkoztatás helyzetével, e körben előterjesztéseket, javaslatokat dolgoz ki a képviselő-testület részére, véleményezi azokat és ellenőrzi végrehajtásukat.

10. Közreműködik a munkaerő-prognózisok készítésében a gazdasági szerkezet átalakításával kapcsolatos irányelvek, intézkedések előkészítésében.

11. A Pénzügyi Bizottság ellátja a területfejlesztéssel és az EU integrációval kapcsolatos bizottsági feladatokat is.

12. Ügyrendi kérdésekben

a. Lefolytatja az összeférhetetlenségi eljárást, arról jelentést készít a képviselő-testületnek.

b. HATÁLYÁT VESZTETTE: 24/2008.(VIII.12.)sz.rendelettel

c. Elkészíti az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát, vizsgálja hatályosulását.

d. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a képviselő-testület és szervei szervezeti szabályzat szerinti működését.

e. Elkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti azokat az önkormányzati rendelet tervezeteket, amelyek a képviselő-testület és szervei működésével kapcsolatosak.

f. Ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó szervezési és jogi feladatok ellátását.

g. Nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat

13. Igazgatási és jogi ügyekben:

a. Közreműködik az önkormányzati rendeletek előkészítésében.

b. Véleményezi azok törvényességét.

c. Véleményezi a hatósági munkával kapcsolatos előterjesztéseket, a képviselő-testület     munkaterv javaslatát.

d. Figyelemmel kíséri a hatósági munkát, a törvényesség betartását.

e. Ellenőrzi azon igazgatási feladatok ellátását, amelyek a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Igazgatási és Szociálpolitikai Osztályának a hatáskörébe tartoznak

14. Megvitatja és véleményezi az önkormányzat hosszú távú, középtávú és éves fejlesztési  javaslatait, ellenőrzi a tervek teljesítését.

15. Részt vesz a város általános rendezési tervének kimunkálásában.

16. Folyamatosan ellenőrzi a város általános rendezési tervének megvalósítását.

17. Közreműködik a városfejlesztési programok, tervek kommunális és közlekedési koncepciók kidolgozásában.

18. Véleményezi mindazon tervelképzeléseket, amelyeket a jegyző a bizottság elé terjeszt.

19. Közreműködik önkormányzati rendeletek előkészítésében és ellenőrzi azok végrehajtását.

20. Ellenőrzi azon önkormányzati feladatok előkészítését és  végrehajtását, amelyek a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőinek munkaköri feladataiba tartoznak.


II. Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

1. Az önkormányzati közszolgáltatások körében különösen a következő feladatokkal foglalkozik:

a. a településrendezés;

b. az épített és természeti környezetvédelem;

c. a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés;

d. a csatornázás, a köztemető fenntartása;

e. helyi közutak és közterületek fenntartása;

f. a helyi tömegközlekedés, a településtisztaság biztosítása;

g. helyi energiaszolgáltatás

h.) egészséges ivóvízellátás, közvilágítás.

Az 1. pontban meghatározott körben előterjesztéseket és javaslatokat dolgoz ki a képviselő-testület számára illetve véleményezi azokat, továbbá ellenőrzi a feladatok végrehajtását.


III. Humán Bizottság

1. Az önkormányzati közszolgáltatások körében különösen:

a. az óvoda, alapfokú és középfokú nevelés, oktatás, tudományos tevékenység,

b. közgyűjteményi, közművelődési, művészeti tevékenység,

c. testnevelés és sport tevékenység és azok szervezeteinek támogatása,

d. közösségi tér biztosítása.

2. Az 1. pontban meghatározott körben előterjesztéseket és javaslatokat dolgoz ki a képviselő-testület számára, illetve véleményezi azokat, továbbá ellenőrzi a feladatok végrehajtását.

3. A jogszabályban biztosított hatásköröknek megfelelően véleményezi a bizottsághoz tartozó intézményhálózat fejlesztési terveit.

4. Közreműködik az oktatási, művelődési és testnevelési, sportpolitikai irányelvek és célkitűzések végrehajtásában.

5. Együttműködik az ifjúsági- és gyermekvédelmi szervezetekkel, különös gondot fordít a kiskorúak védelmére.

6. Figyelemmel kíséri a város oktatási, közművelődési, valamint  a testnevelési és sportintézményeiben folyó munkát.

7. Részt vesz a különböző oktatási-közművelődési, testnevelés és sport tervek összeállításában, és végrehajtásuk ellenőrzésében.

8. Vizsgálja a diák szociális intézmények helyzetét, működését, részt vesz a fejlesztési tervek kidolgozásában.

9. Rendszeresen tájékozódik a végzős középiskolások elhelyezkedési lehetőségeiről.

10. Figyelemmel kíséri a nyári napközis és ifjúsági diáktáborok működését.

11. Figyelemmel kíséri a minőségi sport, és az iskolai testnevelési tevékenységet.

12. Közreműködik a városban lévő kulturális és sport rendezvények szervezésében, koordinálásában.

13. Megvitatja és véleményezi az önkormányzat hosszú távú, középtávú és éves fejlesztési tervjavaslatait, ellenőrzi a tervek teljesítését.

14. Ellenőrzi azon önkormányzati feladatok  előkészítését és végrehajtását, amelyek a Polgármesteri Hivatal  művelődési, oktatási és sport feladatokat ellátó ügyintézőjének munkaköri feladatait képezik.

15. Ellátja a turizmus és az idegenforgalom fejlesztésének koordinálásával kapcsolatos önkormányzati feladatokat.

16. Az önkormányzati közszolgáltatások körében különösen a következő feladatokkal foglalkozik;

a. egészségügy;

b. szociálpolitika;

c. lakás-és helyiséggazdálkodás;

d. kereskedelem, kisipar, lakossági szolgáltatások;

e. nemzetiségi és etnikai kisebbségek helyzete.

17. Az 16. pontban meghatározott körben előterjesztéseket és javaslatokat dolgoz ki a képviselő-testület számára, illetve véleményezi azokat, továbbá ellenőrzi a feladatok végrehajtását.

18. Véleményezi az egészségügyi intézményhálózat fejlesztési tervét és ellenőrzi azok végrehajtását.

19.  Figyelemmel kíséri a város gyógyító-megelőző, közegészségügyi és járványügyi helyzetének alakulását.

20.  Ellenőrzi a járóbetegellátást, a szociális gondoskodást, javaslatot tesz a tárgy és személyi feltételek biztosítására.

21. Közreműködik az egészségügyi felvilágosító munkában, így különösen az alkoholizmus elleni küzdelemben, a köztisztasági mozgalomban, segíti az önkéntes véradás szervezését.

22. Segíti az önkormányzati, egészségügyi szerveket a feladatok koordinálásában.

23. Megvitatja és véleményezi az önkormányzat hosszú távú, középtávú, és éves fejlesztési tervjavaslatait, ellenőrzi a tervek teljesítését.

24. Ellenőrzi az önkormányzati feladatok előkészítését és végrehajtását, amelyek a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Igazgatási és Szociálpolitikai Osztályához tartoznak.

25. Ellenőrzi és figyelemmel kíséri a szociális ellátást és a segélyezési rendszert, javaslatot dolgoz ki ezek ésszerűsítésére;

26. Dönt a hatáskörébe utalt szociális ügyekben.

27. A lakásgazdálkodás körében;

a. ellátja a lakások elosztásáról szóló jogszabályokban és azok végrehajtására kiadott önkormányzati rendeletekben foglaltakat,

b. részt vesz a lakásigények kivizsgálása során a környezettanulmányok elkészítésében,

c. közreműködik a névjegyzék tervezetek összeállításában.

28. Közreműködik a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvény végrehajtásában, a kisebbségek érdekének érvényesítésében, helyzetük javítását célzó tervek és programok kidolgozásában, a végrehajtás ellenőrzésében.

29. Ellenőrzi a lakossági szolgáltatás, kisipari és kereskedelmi hálózat fejlesztését, véleményezi a hálózatfejlesztési tervek összeállítását.

30. Közreműködik a kereskedelmi hálózat működésének ellenőrzésében.

Keresse oldalunkat a facebookon is

Média

Galériáink

Összes képgalériánk megtekintése

Eseménynaptár

Október 2017
H K Sze Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
-->